2019թվ պլանավորում եկամուտներ և ծախսեր

Ֆինանսական հաշվետվություն
«Արտաշատի Հայկ Կտրակյանի անվան հ3 հիմն. դպրոց» ՊՈԱԿ-ի
2019թ.-ի պլանավորում եկամուտների ու ծախսերի
“Գումար
/հազ.դրամ/”
I ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝ այդ թվում,
1 Սուբսիդիայից, որից՝
Տարրական ընդհանուր կրթություն 32000,0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 34000,0
Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն 0,0
Նախադպրոցական կրթություն
1,1 ներառական կրթությունից
Տարրական ընդհանուր կրթություն 3500,0
Հիմնական ընդհանուր կրթություն 7000,0
1,2 դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցումից
Հիմնական ընդհանուր կրթություն
Լրիվ/միջնակարգ/ ընդհանուր կրթություն 0,0
2 Վճարովի ծառայություններից
3 Նախասիրական ուսուցումից
4 Ուսումնական պրակտիկայից
5 Վարձակալությունից
6 Սպասարկման և կոմունալ համավճարներից
7 Դրամաշնորհից 0,0
8 Ֆինանսական օգնությունից 0,0
9 Ակտիվներին վերաբերող շնորհներից
10 Բանկի տոկոսից 0,0
11 Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը տարեսկզբին 0,0
12
13
14 Այլ եկամուտներից
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 76500,0
II ԾԱԽՍԵՐ՝ այդ թվում,
1 Աշխատավարձի գծով, որից՝ 61500,0
1,1 ներառական կրթության հաստիքների գծով 5300,0
1,2 պարգևատրման գծով 0,0
2 Ջեռուցման գծով 4056,0
3 Էլեկտրաէներգիայի գծով 0,0
4 Ջրմուղ-կոյուղու գծով 140,0
5 Աղբահանության գծով
6 Ախտաբանության գծով
7 Կապի գծով, այդ թվում`
7,1 բաժանորդային վճար 59,0
7,2 րոպեավճար
7,3 ինտերնետ կապ 54,0
8 Պահակային պահպանության գծով
9 Բանկային ծառայության գծով
10 Տնտեսական ապրանքների գծով 0,0
11 Գրասենյակային ապրանքների գծով 210,0
12 Արագամաշ առարկաների գծով
13 Ուսումնական նյութերի գծով 273,1
14 Սննդի գծով 7000,0
15 Տրանսպորտի գծով
16 Ընթացիկ վերանորոգման գծով 2341,0
17 Ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով 90,0
18 Կաթսայատան սպասարկման գծով 35,0
19 Սպասարկման և կոմունալ համավճարների գծով 0,0
20 Գնումների համակարգողի ծառայության գծով
21 Համակարգչային սպասարկման գծով 40,0
22 էլ․ստորագրության գծով 3,0
23 Հայտարարությունների գծով 0,0
24 Բաժանորդագրության գծով 0,0
25 Վերապատրաստման գծով
26 Կայքի սպասարկման գծով
27 Դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցման գծով 107,0
28 Կավճի ձեռք բերման գծով 27,7
29 Կրակմարիչների ձեռք բերման գծով
30
31
32
33 Հիմնական միջոցների մաշվածության գծով, որից՝ 564,0
33,1 անհատույց ստացված
34 Չփոխհատուցվող հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով
35 Շահութահարկի գծով
36 Այլ ծառայությունների և ծախսերի գծով
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 76500,0